İŞKOLLARI ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

12 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27579
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA
BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK
ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.
 (2) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.
 Dayanak
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 117 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
 Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
 Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
 Ünite: Kurumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü/Sosyal Güvenlik Merkezini,
 İdare: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankaları,
 İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
 Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,
 Asgari İşçilik Oranı: İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,
 ifade eder.
 Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları
 MADDE 4 – (1) Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitece araştırılmasında veya meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ilişkin belirlenen oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.
 (2) Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde veya meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.
 Listede oranları bulunmayan işler
 MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki listede asgari işçilik oranı bulunmayan işler ile İdarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınamayacağı gibi, daha önce Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca başka bir işyerinde yapılan iş dolayısıyla belirlenmiş olan oran da dikkate alınamayacaktır.
 (2) Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla işkolunu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınacaktır.
 (3) Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, İdarece her sayfası onaylanmış son hak- ediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna bir yazı ile bildirilecek, işverene de ayrıca tebliğ edilecektir. Bu fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti, asgari işçilik oranının belirlenmesine ilişkin meslek mensubunun dilekçesi ekinde Kuruma ibraz edilecektir.
 Çeşitli iş kollarının asgari işçilik oranları
 MADDE 6 – (1) Ünitece yapılacak “Ön değerlendirme” ve “Araştırma” işlemlerinde meslek mensuplarınca yapılacak incelemelerde ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenecek olan raporlarda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Tebliğ ekindeki asgari işçilik oranlarının dikkate alınması gerektiğinden, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren (bu tarih dahil) başlayan işler ile ilgili olarak Tebliğ eki listede bulunan yeni oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.
 (2) Diğer taraftan, Tebliğ eki asgari işçilik oranlarını gösterir listede, bazı işkollarının asgari işçilik oranları eski oranlara göre düşmüş, bazıları ise yükselmiş olduğundan, Tebliğin yayımlandığı tarihten önce başlayıp Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem kesinleşmemiş olmak kaydıyla, eski oranla yeni oran kıyaslanarak düşük olan orana göre işlem yapılacaktır.
 (3) Buna karşılık, 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile bahse konu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 22/6/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ eki listelerdeki asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya prim borcu idari aşamada kesinleşmiş ise, bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.
 (4) Ön değerlendirme veya araştırma işlemi sonucunda hesaplanan prim borcu tebliğ edilmemiş veya tebliğ edildiği halde Kurumumuza itiraz edilmiş ya da yapılan itirazlar üzerine Ünite itiraz komisyonlarınca verilen kararlar henüz işverenlere tebliğ edilmemiş veya tebliğ edilmekle beraber bir aylık Kuruma itiraz süresi ya da mahkemeye dava açma süresi dolmamış ise, bu haller kesinleşmemiş işlem olarak değerlendirilecektir.
 Eski tebliğ hükümleri
 MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile bahse konu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 22/6/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ve eki listeler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
 Yürürlük
 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ
ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ
 
   Sıra
No İŞ KOLU Asgari
İşçilik
Oranı (%)
  AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 
1 Ağaç dikimi (makineli) ----------------------------------10
2 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)-20
3 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli) -10
4 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)-30
5 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli) 7
6 Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - arazöz)-6
7 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz) 30
8 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli) 10
9 Ağaçtan kozalak toplama 35
10 Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) 6
11 Arazi sulama (cebri sulama) 30
12 Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10
13 Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9
14 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) 6
15 Aşı çalışması 35
16 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 35
17 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 10
18 Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 9
19 Biçer Döver ile hasat 8
20 Budama işi  (makas, testere vs.) 35
21 Budama işi (makineli) 10
22 Çalı veya çiçek dikimi 
  a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise 9
  b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise 30
23 Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı 30
24 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli) 6
25 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz) 35
26 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli) 10
27 Fidan Dikilmesi   
  a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde 9
  b) Fidanların İdarece verilmesi halinde                 30
28 Fidanlık bakım işi 35
29 Fidanların araziye dağıtımı 25
30 Futbol sahası çimlendirilmesi işi 15
31 Halı döşenmesi (spor sahalarına)  12
32 İlaçlama (işçi ile) (sırt pülverizatörü ile)  20
33 İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8
34 Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) 7
35 Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi 15
36 Ot - saman - sap balyalama işi (makineli) 10
37 Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) 35
38 Ot biçilmesi (makineli) 10
39 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya
yüklenmesi  10
40 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli) 7
41 Park,  refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla) 30
42 Parklarda oyun grupları 9
43 Park inşaatı (komple) 12
44 Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 35
45 Rulo çim temini ve serilmesi 12
46 Süt Sağımı (makinesiz) 30
47 Süt Sağımı (makineli) 6
48 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli) 25
49 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 15
50 Şelale inşaatı 10
51 Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 30
52 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz) 30
53 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli)  10
54 Teraslama (makinesiz) 30
55 Teraslama (makineli) 10
56 Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle) 30
57  Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile - buldozer greyder vs.) 4
58 Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) 20
  AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ 
1 Akaryakıt depolama tankları tesisi 9
2 Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9
3 Akaryakıt tankları katodik koruma,  9
4 Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) 9
5 Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) 8
6 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12
7 Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dâhil) 12
8 Rafineri ve petro kimya tesisleri 9
9 Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli) 6
10 Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı 10
11 Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli) 6
12 Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6
  BARAJ - GÖLET - SULAMA 
1 Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) (komple) 6
2 Barajlar, göletler inşaatı (beton baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 6
3 Barajlar, göletler inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 5
4 Barajlar, göletler inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 5
5 Baraj onarımı (beton) (komple) 7
6 Baraj onarımı (toprak dolgu) (komple)  5
7 Barajda gentomat uygulaması 5
8 Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi  8
9 Dolu savak inşaatı (komple) 6
10 Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9
11 Regülâtör inşaatı (komple) 6
12 Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) 6
13 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem) 8
14 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6
15 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) 9
16 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi) 9
17 Sulama tesisi sifon yapılması 10
  BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.) 
1 Ahşap palet yapımı 10
2 Ahşap palet tamiri 15
3 Ahşap yapı karkası 15
4 Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.) 13
5 BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (beton) 8
6 BİNA - Ahşap kaplama işi 11
7 BİNA - Ahşap parke yapılması 15
8 BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9
9 BİNA - Aerodinamik laboratuar inşaatı 9
10 BİNA - Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı 12
11 BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı  12
12 BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı 12
13 BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)  10
14 BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama 10
15 BİNA - Andezit plak taş döşenmesi 10
16 BİNA - Anıt mezar inşaatı 10
17 BİNA - Asansör revizyonu 12
18 BİNA - Asansör tesisatı (yeni) 7
19 BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç) 10
20 BİNA - Banko yapılması işi 11
21 BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dâhil) 10
22 BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit) 9
23 BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10
24 BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10
25 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7
26 BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi 12
27 BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı  9
28 BİNA - Elektrik tesisatı 10
29 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)  5
30 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15
31 BİNA - Granit Plak döşenmesi 10
32 BİNA - Su basman altı temel imalatı 9
33 BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması ) 10
34 BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması 16
35 BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi 10
36 BİNA-  Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı 7
37 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple) 7
38 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme dâhil) 7,3
39 BİNA - Betonarme karkas inşaat (komple) 9
40 BİNA - Yığma inşaat (komple) 12
41 BİNA-  Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. 9
42 BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi 10
43 BİNA - Karot alma 6
44 BİNA - Laminant parke döşemesi 10
45 BİNA - Paratoner tesisatı işi 10
46 BİNA - Kurşun ve bakır kaplama 10
47 BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30
48 BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 6
49 BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8
50 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10
51 BİNA - Traverten kaplama  10
52 BİNA - Boya veya badana yapılması 15
53 Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs) 10
54 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makinesiz) 30
55 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makineli) 10
56 Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı 9
57 Brülör tesisatı 7
58 Brülör tesisatı onarımı 10
59 Büst yapımı 25
60 Cami inşaatı (binada dâhil komple) 10
61 Cami minaresi inşaatı (betonarme) 9
62 Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 10
63 Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16
64 Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 16
65 Cami şadırvan-çeşme inşaatı 10
66 Çamaşırhane tesisatı onarımı 8
67 Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 30
68 Çatı yağmur olukları temini ve montajı 9
69 Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme  15
70 Çatıların alüminyum ile kaplama işi  10
71 Çelik çatı yapımı  9
72 Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)   12
73 Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9
74 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri  10
75 Çeşitli demir konstrüksiyon yapımı ve boyası 10
76 Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elekt. komple) 13
77 Çimento fabrikası komple inşaatı  (mekanik, elektrik montaj dâhil) 8
78 Cila Yapılması (fırça ve rulo ile) 15
79 Cila Yapılması (makineli) 7
80 Çok katlı otopark inşaatı 9
81 Dekorasyon işleri 11
82 Demir korkuluk yapılması 10
83 Dış cephede mermer kaplama 12
84 Doğalgaz santrali inşaatı (komple)   7
85 Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 30
86 Elektrik tesisatı onarımı 12
87 Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme silolar) 9
88 Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10
89 Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8
90 Eski eser görünümlü bina inşaatı  12
91 Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6
92 Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6
93 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20
94 Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 30
95 Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9
96 Fotosel, otomatik kapı yapılması 9
97 Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları 9
98 Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) 10
99 Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple) 9
100 Güneş enerjisi tesisatı işi 10
101 Hasır çelik 6
102 Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı 10
103 Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 12
104 Havalandırma ve klima tesisatı  8
105 Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 12
106 Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
107 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 10
108 Havuz inşaatı (yangın) 9
109 Her türlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı) 20
110 Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)   5
111 İzolasyon işleri (cam tülü, kanaviçe, cam yünü) (boru ve depo) 10
112 İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7
113 Kalorifer tesisatı 7
114 Kalorifer tesisatı onarımı 10
115 Kapalı garaj inşaatı 9
116 Kapalı spor salonu inşaatı 9
117 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alüminyum vb.) 12
118 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap) 15
119 Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil) 7
120 Katı atıkların ayrıştırma tesisi (inşaatı) 9
121 Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11
122 Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10
123 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25
124 Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10
125 Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10
126 Mezarlık bakımı 30
127 Mezbaha inşaatı (komple) 9
128 Mimari maket yapımı 20
129 Mutfak Tesisatı 7
130 Mutfak Tesisatı Onarımı (soğuk odalar dahil) 10
131 Müşterek tesisat (bina içi) 8
132 Müşterek tesisat onarımı 12
133 Otomatik kontrol tesisatı 7
134 Otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
135 Ondolin çatı örtüsü 10
136 PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama 5
137 PVC profil, ısıcam temini ve takılması  10
138 Rüzgar Enerji santrali (inşaatı) 9
139 Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) 2
140 Sayding dış cephe kaplama 10
141 Sera inşaatı  (çelik konstrüksiyon ile) (cam takılması veya naylon kaplanması) 9
142 Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)                                                                                                                                            
  a) Malzemeli                                                           10
  b) Malzeme İdareden 30
143 Sera inşaatı (prefabrik sistemle)  7
144 Sıhhi tesisat (daire içi) 9
145 Sıhhi tesisat onarımı  12
146 Slaj çukuru inşaatı (beton) 9
147 Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7
148 Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 7
149 Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15
150 Stadyum içinde tartan pist yapımı 9
151 Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6
152 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli) 7
153 Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) 
  a) Malzemeli 9
  b) Malzeme İdareden 30
154 Telesiyej, teleferik montaj işi 9
155 TV kulesi inşaatı (betonarme)  9
156 TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon)  10
157 Üstü kapalı semt pazarı yapımı 9
158 Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu 5
159 Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 9
160 Yürüyen merdiven tesisi 7
161 Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8
  DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK  
1 Balık üretim tesisi inşaatı 10
2 Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli) 6
3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının Deniz dibine montajı (malzemeli) 5
4 Deniz tahkimat inşaatı (istifli) 8
5 Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz) 6
6 Deniz iskele inşaatı  6
7 Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6
8 Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9
9 Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli) 4
10 Dere onarımı (sel hasarlı) (kârgir istinat duvarı) 18
11 Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6
12 İskele onarımı 7
13 İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve
rapora bağlanması 15
14 Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)  
  a) İstifli 8
  b) İstifsiz 6
15 Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 9
16 Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6
17 Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7
18 Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı 9
19 Usturmaca yapılması (lastik tamponla) 5
  ELEKTRİK - MONTAJ 
1 Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı  9
2 Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi 9
3 Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18
4 Ag - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri  
  a) Beton direkli 6
  b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6
  c) Kaynaklı demir direkli 8
5 Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15
6 Alt yapı haberleşme hattı şehir dışı (komple) (malzemeli) 6
7 Alt yapı haberleşme hattı şehir içi (komple) (malzemeli) 7
8 Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli) 9
9 Ana besleme hatlarının onarımı 9
10 Ana dağıtım panolarının tadilatı 10
11 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8
12 Armatür montajı 10
13 Bara imali ve montajı 8
14 Bilgisayar yazılımı  20
15 Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10
16 Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 9
17 Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6
18 Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30
19 Endeks okuma işi 30
20 Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7
21 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple) 
  a) Direk imalatı fabrikasyon                                  7
  b) Direk imalatı yükleniciye ait 8
22 Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8
23 Giriş kontrol sistemi tesisi 6
24 Güvenlik kamera sistemi tesisi 6
25 Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6
26 Havai hatların yeraltına alınması (komple)  8
27 Jeneratör revizyonu 12
28 Jeneratör montajı 6
29 Kapalı devre TV sistemi 6
30 Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6
31 Kesintisiz güç kaynağı montajı 6
32 Kompanzasyon tesisi 6
33 Kumanda panosu içi işlemleri 10
34 Kablo tavası döşenmesi 8
35 Pano imali ve montajı 10
36 Panolara besleme hattı çekilmesi 7
37 Radyolink pilon inşaatı 10
38 Sayaç sökme, takma işleri 30
39 Sökülen trafonun değerlendirilmesi 18
40 Motor ve stator sarımı 12
41 Telefon santrali montajı 6
42 Telekomünikasyon tesisi işleri 6
43 Topraklama tesisatı 10
44 Tranşe arıza işi (komple) 9
45 Trafo merkezleri montajı 
  a) Bina tipi  6
  b) Direk tipi  8
  c) Şalt tipi 7
46 Yeraltı kablosu döşeme işi (komple) 6
47 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8
  HAMALİYE    
1 Hamaliye işi 35
2 İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye) 30
  HAVAALANI   
1 Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4
2 Hava Alanı (beton pist yapımı) 4
3 Hava Alanı (bina inşaatı) 9
4 Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7
5 Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7
6 Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9
7 Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme
salonlarının oluşturulması 9
8 Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7
9 Hava Alanı taksi yolu onarımı 7
10 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6
11 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9
  İÇME SUYU - KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma) 
1 Atık su arıtma tesisi 9
2 Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8
3 Betonarme rögar kapağı imali ve montajı 9
4 Biyolojik arıtma 9
5 Boru tazyik testi 6
6 İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9
7 İçme suyu abone bağlantısı 15
8 İçme suyu elektrik tesisi işi  7
9 İçme suyu inşaatı şehir içi (komple) (malzemeli) 8
10 İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli) 10
11 İçme suyu katodik koruma tesisi 9
12 İçme suyu arıtma tesisi inşaatı 9
13 İçme suyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli) 6
14 İksa (imalat dâhil) 8
15 Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği) 6
16 Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli) 8
17 Kanalizasyon temizliği  (baca ve rögarlar) (işçi ile) 35
18 Kanalizasyon temizliği borular  (makine, pompa ile) 8
19 Kolektör inşaatı 8
20 Kolektör temizliği (makineli) 8
21 Köy içme suyu şebeke inşaatı (depo ve ana hat dâhil) 8
22 Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 6
23 Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı  10
24 Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 9
25 Su deposunun bakım ve onarımı 10
26 Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 35
27 Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15
28 Su kuyusu açma (makineli) 6
29 Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6
  KİTAP 
1 Ambalajlama nakil ve dağıtım 10
2 Anket, istatistik vs. 20
3 Sosyal yardım nakli ve dağıtımı 17
  MADEN İŞLERİ 
1 Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5
2 Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9
3 Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7
4 Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit 7
5 Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması,
çıkarılması, taşınması 15
6 Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10
7 Üstü açık maden sahalarında üst toprak hafriyatın yapılması ve altındaki madenin çıkarılması
(kömür, bakır, kuvars vb.) 7
  MAKİNE  - MONTAJ  
1 Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 12
2 Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6
3 Anten direği boyanması (verici istasyonu) 10
4 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma
kazanının yapımı ve montajı 12
5 Araç kiralaması 10
6 Baca filtresi temini ve montajı 10
7 Baca filtresi temizliği 30
8 Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12
9 Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 10
10 Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12
11 Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8
12 Buhar santralı (komple) 8
13 Buharlı kazan onarımı 12
14 Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6
15 Çelik borulu sulama hattının onarımı 12
16 Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18
17 Çelik konstrüksiyon demontajı 9
18 Çelik konstrüksiyon montajı 9
19 Çelik silo-kovalı elevatör yapımı  9
20 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9
21 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile
istiflenmesi) (makineli) 6
22 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile
    istiflenmesi) (makinesiz) 30
23 Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 30
24 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10
25 Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 25
26 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile) 30
27 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçi ile) 15
28 Demiryolu vagon bakımı ve onarımı                                                                                                                                                                 
  a) Malzemeli                                                  12
  b) Malzeme İdareden 30
29 Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9
30 Döner fırın inşaatı 20
31 Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi 
  a) Tuğla yükleniciye ait ise 20
  b) Tuğla İdarece verilirse 30
32 Döner fırın revizyonu 25
33 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 10
34 Elektro pompaj tesisatı 8
35 Elektro motor ve blover bakım ve onarımı 12
36 Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 20
37 Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10
38 Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15
39 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 12
40 Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 30
41 Gemilerin temizliği işi (makineli)  10
42 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10
43 Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)  7
44 Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6
45 Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (%70 el, %30 makine) 20
46 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12
47 İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç) 4
48 İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı  8
49 Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12
50 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30
51 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15
52 Kantarda tartı işleri 6
53 Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8
54 Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil) 9
55 Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12
56 Kombi değişimi (yapılarda) 8
57 Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu 12
58 Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzemesi İdareden) 20
59 Makinelerin bakım ve işletilmesi 15
60 Makine kiralama 
  a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10
  b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden) 15
  c) Makine kiralama (makine İdareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten) 12
  d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve İdaresi İdareden) 10
61 Malzeme temin işi (montaj hariç) 4
62 M.K.E. Sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması 15
63 Ön arıtma tesisi 9
64 Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği (makine ile) 8
65 Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği (makine ile) 6
66 Röntgen ile kaynak kontrolü 6
67 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine
montajı 30
68 Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8
69 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların
yenilenmesi vs. boya işleri) 9
70 Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta
kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8
71 Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15
72 Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6
73 Su tankı imalatı (saç) 10
74 Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7
75 Tambur bakım onarım ve kaplaması 12
76 Taşıt kiralama (personel servisi, binek otomobil vs.) 10
77 Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12
78 Termik santral kömür kanallarının onarımı 12
79  Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 7
80 Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 10
81 Jeo-termal su ile bina ısıtma 8
82 Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve
rapor yazımı) 20
83 Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple) 9
  NAKLİYE İŞLERİ  
1 Nakliye işleri 4
2 Nakliye (el arabası ve binek hayvanları ile) 30
  PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK 
1 Amenajman plan yapımı 10
2 Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile)  7
3 Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14
4 As-built proje yapımı 8
5 Fotokopi, ozalit çekilmesi 7
6 Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla)  10
7 Müşavirlik hizmeti 10
8 Proje yapımı (bilgisayarla) 12
  TERZİLİK İŞLERİ 
1 İşçi gücü ile terzilik işi 35
2 Makine ile terzilik işi 15
  TESİS İŞLETMESİ 
1 Beton santrali işletmesi 10
2 İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15
3 Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi 20
4 Katı atık tesislerin işletilmesi 20
5 Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi 15
6 Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15
7 Trafik Sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi 18
8 Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 20
  TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI 
1 Metro inşaatı (komple) 6
2 Tünel - Metro inşaatı katener sistemi 7
3 Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı 8
4 Tünel - Metro sinyalizasyon 6
5 Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) 5
6 Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) 9
  YEMEK 
1 Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı 10
2 Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 20
  YOL - DEMİRYOLU (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bordür, Kaldırım, Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahkimat, Trafik Levhaları, Sinyalizasyon)  
1 Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre,serme,sulama sıkıştırma) 4
2 Alt temel, temel malzemesi (konkasörle kırılarak hazırlanmış) 6
3 Arazözle sulama (yol inşaatında) 4
4 Arnavut kaldırımı döşenmesi 22
5 Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama)(komple) 4
6 Asfalt kaplama işleri  
  a) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden 6
  b) Tüm malzeme İdareden 8
7 Asfalt mıcırı temini  (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dâhil) 8
8 Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) 8
9 Asfalt sökülmesi (makineli) 6
10 Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10
11 Asma köprü inşaatı (yaya geçidi köprüsü) 10
12 Balast temini (kırma ve nakliye dâhil) 6
13 Beton kırılması (makineli) 6
14 Beton kırılması (el ile) 30
15 Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9
16 Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı 5
17 Beton bordür, büz, parke imali, (İdare malı tesislerinde imal edilirse) 10
18 Bordür döşenmesi (her türlü) 
  a) Malzemeli 9
  b) Malzeme İdareden 30
19 Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı 9
20 Beton yol korkuluğu imali ve montajı 9
21 Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi 6
22 Blokaj yapılması (malzemeli el ile) 17
23 Blokaj yapılması (malzemesiz el ile) 30
24 Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10
25 Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 12
26 Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 13
27 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ile) 30
28 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (kompresörle) 20
29 Dekapaj, kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç) 3
30 Demir yolu travers ve ray döşenmesi 8
31 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9
32 Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli) 10
33 Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli) 6
34 Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı 18
35 Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4
36 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 17
37 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile) 4
38 Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık 6
39 Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş) 6
40 Greyderle reglaj yapımı 4
41 Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi 4
42 Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı 18
43 İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı 5
44 İstinat duvarı derz yapılması 18
45 İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 10
46 İstinat duvarı onarımı (kârgir) 19
47 İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 9
48 İstinat duvarları inşaatı (kârgir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18
49 Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait) 6
50 Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (beton) 9
51 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8
52 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 6
53 Keson kuyu açılması (işçi ile)  35
54 Keson kuyu açılması (makineli)  10
55 Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi 6
56 Köprü inşaatı (betonarme) 9
57 Köprü inşaatı (çelik) 9
58 Köprü inşaatı (kârgir) 18
59 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10
60 Köprü onarım işi                                                                                                                                                              
  a- Betonarme             10
  b- Kârgir 19
61 Köprü tabliye onarımı işi  (tabliye kaldırma işlemi dahil) 10
62 Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 35
63 Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 6
64 Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10
65 Köprülerde prefabrik mesnetler 7
66 Makine ile derz açılması ve dolgusu 6
67 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması  4
68 Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti
    yapılıp ödeme yapılan bilumum işler 4
69 Mayın Temizleme ( makine ve el ile) 17
70 Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile) 4
71 Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6
72 Oto yol korkuluk montajı (makineli) 7
73 Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı) 9
74 Otopark yapılması (açık otopark, beton) 8
75 Otopark yapılması (çok katlı otopark) 9
76 Parke ile kaldırım ve yol yapımı 
  a) İnsan gücü ile 18
  b) Makineli 10
  c) Malzeme İdareden 30
77 Parklarda minyatür heykel yapılması (ahşap kalıp içine döküm) 15
78 Pere yapılması 
  a) Harçsız 8
  b) Harçlı 15
79 Renkli dere taşı temini ve serilmesi 10
80 Refüj, yol bordürü döşenmesi,  9
81 Renkli kilit taşı parke yapımı 20
82 Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 10
83 Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) 9
84 Sifon yapılması (münferit inşa edilirse) 10
85 Sinyalizasyon tesisi  7
86 Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli  (işçi ile yükleme) 25
87 Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli  6
88 Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6
89 Taş kırma işleri (makineli)   6
90 Taraklı mozaik 18
91 Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi) 6
92 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 25
93 Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile 30
94 Trafik işaretleri levhalarının bakım ve onarımı 12
95 Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10
96 Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı  10
97 Tretuvar yapımı (beton) 9
98 Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.)    10
99 Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6
100 Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7
101 Yol bakım onarımı (beton yollarda) 9
102 Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4
103 Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli) 4
104 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4
105 Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi 9
106 Yollara asfalt yama yapılması                                                                                                                          
  a) Malzemeli                                                                                             7
  b) Malzeme İdareden (malzemenin tamamı) 15
  c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse  11
107 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (makineli) 6
108 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (el ile) 15
109 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzeme İdareden) (makineli) 15
110 Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması  9
111 Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme, beton, barbakan hazır çelik dahil) 6
  YÜKLEME - BOŞALTMA  
1 Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden) 15
2 Çay yükleme (bantla)  7
3 Çay yükleme (el ile) 25
4 Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden) 15
5 Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteahhitten) 12
6 Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden) 15
7 Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle)  6
8 Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7
9 Yükleme, boşaltma (makine ile kum,çakıl,demir,profil, paket halinde tuğla, kil, moloz, blokaj,  kırmataş,
anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, gaz beton) 7
10 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 30
 
Yazıcı Dostu    Daha Fazla Bilgi
Tüm Hakları Saklıdır. © 2010