İNŞAAT MUHASEBESİNDE UYGULAMA -1-

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI (I)

 

1-Giriş:

 

Son birkaç yıldır döviz kurunun ve faizlerin düşmesi emlak piyasasını hareketlendirmiş bulunmaktadır. Ayrıca bankaların konut alıcılarına düşük faizle uzun vadeli kredi imkanı tanımaları bu piyasanın gözde olmasına neden olmuştur. Bu durum müteahhitlerin tekrar inşaat işlerine girmesine neden olmuş, memleketin heryeri şantiyeye dönmüş durumdadır.

 

İnşaat işinin revaçta olduğu bugünlerde bu işin vergilemesi ve muhasebesindeki  inceliklerinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere inşaat işleri, yapım türlerine ve yapım sürelerine göre farklılık göstermektedir. Her inşaat faaliyetinin vergilemesi ve muhasebesi farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle her faaliyet türü önce başlık olarak belirtilip sonra konuyla ilgili vergileme ve muhasebe kaydı uygulamalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 

2- Kişisel Servete Dahil Arsanın, Kat Karşılığı Müteahhitlere Verilmesi Suretiyle Yaptırılan İnşaatlar :

 

Uygulamada karşımıza sık çıkan örneklerdendir. Vergi mükellefi olmayan kişilerin yıllar önce yatırım amaçlı olarak aldıkları arsayı, inşaat işiyle uğraşan müteahhitlere kat karşılığı anlaşarak inşaat yaptırmalarıdır. Arsa sahipleri, inşaat sonucu ortaya çıkan daire ve işyerlerinin bir kısmını inşaatı yapan müteahhite, kalan kısmını da kendisi almaktadır. Sık olarak karşımıza çıkan bu tip inşaat işinde vergileme ve muhasebe kayıtları aşağıda verilen örnek olay üzerinde açıklanmıştır.

 

Örnek :

 

Ahmet Demir 5 yıl önce yatırım amacıyla aldığı arsayı, 2005 yılında kat karşılığı müteahhitle anlaşmıştır. Müteahhit aldığı arsa  üzerine 10 adet daire, 2 adet işyeri yapacaktır. Arsa sahibine 5 daire 1 işyeri verecektir.

 

a- Kişisel Servete dahil arsanın Müteahhide verilmesinde vergileme:

 

Ahmet Demir'in kişisel  servetine dahil arsayı kat karşılığı müteahhide vermesi G.V. Kanunun 80/6. maddesi uyarınca 4 yılı geçmiş olması nedeniyle değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.

 

b- Müteahhidin vergilendirilmesi:

 

Yukarıdaki örneğe devam edersek müteahhit yukarıdaki arsayı 2005 yılında 5 daire 1 işyeri karşılığında alarak, 2005 yılında inşaata başlamış, 2006 yılında bitirerek 10 daire ve 2 işyeri yapmıştır. Anlaşmaya göre 5 daireyi ve 1 işyerini arsa sahibine devretmiş, kalan daireleri ve 1 işyerini 2006 yılında satmıştır.

 

Müteahhidin yaptığı daire ve işyerlerine  yapılan giderlerin  muhasebe kayıtı ve  vergilemesi aşağıdaki gibi olacaktır.

 

2005 yılında yapılan harcamalar:

 

 

Tutarı

KDV.si

-İnşaat malzemesi

600.000

108.000

-İşcilik

200.000

-

-Genel Üretim Gideri

50.000

9.000

-Genel Giderler

10.000

1.000

- Pazarlama Giderleri

5.000

900

- Finasman Giderleri

20.000

-

 

Not:  Yukarıda alınan inşaat malzemesinin 500.000 YTL sini 2005 yılında inşaatta kullanmış , 100.000 YTL lik kısmı 2006 yılına devretmiştir.

 

Muhasebe Kayıtları:

 

1-----------------------------------------/----------------------------------------

150- İlk madde ve Mlz. Hs.         600.000

191- İndirilecek KDV       108.000

                                   XXX(Kasa-Satıcılar)         708.000

İnşaat malzemelerinin alış kaydı

2--------------------------------------- /-----------------------------------------

710-     Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.     500.000

                                   150-İlk Madde ve Mlz Hs.        500.000

İlk madde ve malzemeden yıl içinde inşaata sarfedilen kısmı

3---------------------------------------- /---------------------------------------

720-     Direkt İşcilik Giderleri      200.000

730-     Genel Üretim Giderleri        50.000

191-     İndirilecek KDV                                    9.000

770-     Genel Yönetim Giderleri  10.000

191-     İndirilecek KDV                          1.000

760-     Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri            5.000

191-     İndirilecek KDV                          900

780-   Finansman Giderleri                                 20.000

                                    XXX(Kasa-Satıcılar)        295.900

Yıl içinde yapılan harcamaların kaydı

4---------------------------------------/------------------------------------------------------

151 Yarı mamul Üretim   750.000

            711- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs..             500.000

            721- Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs.  200.000

            731-     Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs             50.000

Devam eden inşaat hesabındaki giderlerin yıl sonu yarı mamul hesabına devri

5-----------------------------------------/-----------------------------------------------------

711-     Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs..         500.000

721-     Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs.            200.000

731-     Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs              50.000

                                   710- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.         500.000

                                   720- Direkt İşcilik Giderleri          200.000

                                   730-     Genel Üretim Giderleri        50.000

Yarı mamul hesabına atılan gider hesaplarının kapatılması

6----------------------------------------------/-------------------------------------------------

631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri     5.000

632- Genel Yönetim Giderleri                10.000

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                  20.000

                                   771-     Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs         10.000

                                    761-     Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs         5.000

                                   781-    Finansman Giderleri Yansıtma Hs                             20.000

            Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesablarına devri

7------------------------------------------- /---------------------------------------------------------

771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs             10.000

761-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs                 5.000

781-Finansman Giderleri Yansıtma Hs                              20.000                                                            

                                   770-     Genel Yönetim Giderleri  10.000

                                   760-     Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri              5.000

                                   780-    Finansman Giderleri  Hs           20.000

            Faaliyet giderleri hesabının kapanış kaydı

8---------------------------------------------/------------------------------------------------------

190- Devreden KDV                                118.900 

                                    191- İndirilecek KDV       118.900

KDV beyannamelerinin beyanı sırasında yapılan kayıtlar

9---------------------------------------------- / -----------------------------------------------------

690 Dönem Karı Veya Zararı                               35.000

                                   631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri     5.000

                                   632- Genel Yönetim Giderleri         10.000

                                   660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri          20.000

            Faaliyet giderlerinin K/Z Hesabına devri kaydı

10-------------------------------------------- / --------------------------------------------------------

692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı   35.000

                                   690- Dönem Karı Veya Zararı                                          35.000

            Dönem K/Z hesabının Dönem net Kar Zarar hesabına devri

11-------------------------------------------/-----------------------------------------------------------

591- Dönem Net Zararı   35.000

                                   692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı   35.000

            Dönem zararının Blanço hesabına devri

---------------------------------------- / --------------------------------------------------------------

 

2005 yılı Beyanıyla ilgili açıklamalar:

 

Yukarıdaki  kayıtlar sonucu  Müteahitin 31.12.2005 itibariyle hesap durumu özetle aşağıdaki gibidir:

 

150- No'lu hesabın borç bakiyesi

100.000 YTL

151- No'lu hesabın borç bakiyesi

750.000 YTL

591- Dönem Net Zararı

35.000 YTL

190- Devreden KDV

118.900 YTL dir.

 

Müteahhit Gelir vergisi mükellefi olup, yukarıdaki kayıtlara göre 2005 yılı için 2006 yılın Mart ayının 15'ine kadar gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

 

Yıl içinde Geçici vergi  beyannamelerini ve KDV beyannamelerini de vermesi gerekmektedir.

 

Sırası gelmişken belirtelim. Müteahhidin yaptığı inşaat işi G.V. Kanunundaki yıllara  sari inşaat işi değildir. Yıllara sari inşaat işi olarak kabul edilebilmesi için;

 

- İşin inşaat işi olması,

- yıllara sari olması ve taahhüd edilmiş olması şartlarını birlikte taşımış olması gerekmektedir.

 

Örneğimizde inşaat işi 2005 de başlayıp, 2006 yılında bitmişse de yıllara sari olarak kabul edilmemektedir.

 

Bu iş, inşaat imalat işi gibi düşünülmesi gerekmektedir. Dolayısiyle yukarıdaki kayıtlara göre Gelir Tablosu  ve bilanço çıkartılarak gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

 

Çıkarılan Blançoda;

 

- İlk Madde malzeme (stok)       :   100.000

- Yarı mamuller (stok)    :  750.000

- Dönem Net zararı           :    35.000

- Devreden KDV   :  118.900 YTL olarak yer almalı

 

Gelir tablosunda da;

 

- Faaliyet giderlerinden kaynaklanan (Genel Yönetim Giderleri-Pazarlama Giderleri- Finansman giderleri) 35.000 YTL, dönem zararı olarak yer almalıdır.

 

- 2005 yılı için verilen gelir vergisi beyannamesinde 35.000 YTL zarar beyan edilmelidir.

 

Örnek olayımızda inşaat işi 2006 yılında da devam etmektedir. 2006 yılındaki  işlemlere geçmeden aşağıdaki hususları belirtmek gerekirse;

 

- 2005 yılı beyannamesinde gösterilen zarar, 2006 yılında oluşacak kardan mahsup edilecektir.

 

- 24 sıra no'lu KDV Genel tebiğine göre, 150 m2 den düşük konut teslimleri 1.1.1998 tarihinden önce KDV'den istisna edildiğinden bunlara isabet eden KDV'ler indirim konusu edilmeyip, indirimlerden çıkartılıp maliyete atılması gerekiyordu.

 

- 66 sıra no'lu KDV Genel tebliğine göre de 1.1.1998 den sonra bu teslimler  %1 KDV 'ye tabi olup, buna ilişkin KDV indirim konusu edileceği belirtilmiştir. İndirim konusu olması gereken KDV'lerin 1.1.1998 yılından sonraki teslimlere isabet eden KDV'lerin maliyete ya da gider yazılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden örneğimizde 2005 yılında 191- no'lu hesaplarda indirim konusu edilen KDV'ler yıl sonunda maliyete ya da giderlere atılmamıştır. Blançoda devreden KDV olarak yer almıştır.

 

1.1.1998 den sonraki teslimlere ilişkin 150 m2 den düşük konutlara ilişkin olup, indirimle giderilmeyen KDV'ler yıllık bazda ertesi yılın Ocak-Kasım dönemlerinde  KDV kanunun  29/2. maddesine göre  iade olarak istenmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

Çalışmamız devam edecek olup, bundan sonraki bölümde örnek olay üzerinde 2006 yılı işlemlerini ve  KDV iadesi hakkında da daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca İnşaat işlerinde asgari işcilik uygulaması yine  örnek olay üzerinde açıklanmaya çalışılacaktır.

 

 

 

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI (II)

 

Not: Çalışmamızın I. bölümünün www.alomaliye.com sitesinde yayımlanması üzerine, mail adresime çok sayıda teşekkür mesajı gelmiştir. Mesajlarınızda çalışmamızın devamı istenmektedir. İkinci bölüm hazırlanarak aşağıda sunulmuştur, yararlı olması dileklerimle teşekkür ederim.

 

Bundan önceki bölümde "kat karşılığı inşaat işlerindeki vergileme ve muhasebe uygulaması-( I )" başlıklı yazımızda, örnek olaydaki müteahhit'in 2005 yılında başlayıp 2006 yılında bitirdiği inşaat işinin, vergileme ve muhasebe kayıtları uygulamasının, 2005 yılına ilişkin olan kısmı açıklanmaya çalışılmıştı.

 

Bu yazımızda  da 2006 yılına ilişkin olan kısmı açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Örnek olayımızdaki müteahhit'in 2006 yılındaki inşaat işiyle ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

2006 yılında yapılan harcamalar:

 

 

Tutarı

KDV.si

-İnşaat malzemesi

200.000

36.000

-İşcilik

100.000

-

-Genel Üretim Gideri

40.000

7.200

-Genel Giderler

10.000

1.800

- Pazarlama Giderleri

3.000

540

- Finasman Giderleri

2.000

-

 

Not: Bu örnek olayda,

 

- İnşaat bittiğinde inşaat malzemesi stoku bulunmadığı varsayılmıştır.

- Finansman giderleri faaliyet giderlerine ait olduğu varsayılarak, maliyet hesaplarına  atılmamıştır.

 

Biten daire ve işyerlerinin büyüklüğü:

 

2006 yılında inşaat yapımı bitmiş olup, 10 adet daire ve 2 adet işyeri yapılmıştır.

 

Daireler eşit büyüklükte olup her biri 120 M2, işyerleri 150 şer M2 dir. Toplam inşaat alanı (120*10 +150*2=) 1500 M2 dir.

 

Arsa sahibine Verilen Daireler ve işyeri:

 

Arsa sahibine, arsa karşılığı olarak 5 adet daire ve 1 adet işyeri verilmiştir.

 

2006 yılında yapılan satışlar:

 

Müteahhidin 2006 yılında daire ve işyerlerinin tamamını satmıştır. Satışını yaptığı daire ve işyerlerinin fiyatı ve KDV'leri aşağıdaki gibidir.

 

Daire

Tutarı

KDV oranı

KDV.si

 5 Adet Daire (120.şer m2)

1.250.000  

% 1

12.500  

 1 Adet İşyeri

300.000  

% 18

54.000  

 Toplam

1.550.000  

 

66.500  

 

2006 yılında yapılması gereken muhasebe kaydı:

 

İlk kaydımız 2005'den 2006 yılına devreden stokların, yarı mamul haldeki inşaatın ve sair hesapların devrini sağlamak bakımından açılış kaydı yapılmıştır.

 

-----------------------------------------------------/----------------------------------

150-İlk Madde ve Mlz.                      100.000

151-Yarı mamul       750.000

190- Devreden KDV              118.900

591-Dönem Net Zararı                        35.000

                    XXX…     1.003.900

Açılış kaydı

------------------------------------------------/-------------------------------------

2006 yılındaki harcamaların kaydı

---------------------------------------------/-----------------------------------------

 

      150-İlk madde ve Mlz. Hs.    200.000

      191-İndirilecek KDV                           36.000

 

                                   XXX (Kasa-Satıcılar)        236.000

 

İnşaat malzemelerinin alış kaydı

---------------------------------------------/-----------------------------------------------

     710-Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.     100.000

 

                                   150-İlk Madde ve Mlz Hs.        100.000

 

2005'den gelen İlk madde ve malzeme stokunun inşaat yapımında kullanılması

---------------------------------------------/-----------------------------------------------

     710-Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.     200.000

 

                                   150-İlk Madde ve Mlz Hs.        200.000

 

2006 yılında alınan İlk madde ve malzemenin yıl içinde inşaatta sarf edilmesi

------------------------------------------/--------------------------------------------------

 

     720-Direkt İşçilik Giderleri      100.000

     730-Genel Üretim Giderleri     40.000

     191- İndirilecek KDV                               7.200

     770-Genel Yönetim Giderleri      10.000

     191-İndirilecek KDV                                           1.800

     760-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri               3.000

     191-İndirilecek KDV                                            540

     780-Finansman Giderleri             2.000

 

                                   XXX (Kasa-Satıcılar)        182.540

 

Yıl içinde yapılan harcamaların kaydı

------------------------------------------/-------------------------------------------------

     151- Yarı mamul Üretim        440.000

 

            711-Direkt İlk Madde Mlz Gid.i Yansıtma Hs..           300.000

            721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hs.        100.000

            731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs       40.000

 

2006 yılı İnşaat Maliyet hesabındaki giderlerin yıl sonu yarı  mamul hesabına devri

---------------------------------------/---------------------------------------------------

     711-Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs.          300.000

     721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hs.                                 100.000

     731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs                  40.000

 

                        710-Direkt İlk Madde Mlz Giderleri.          300.000

                        720-Direkt İşçilik Giderleri             100.000         

                        730-Genel Üretim Giderleri                     40.000

 

Yarı mamul hesabına atılan gider hesaplarının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------------

         Faaliyet Giderlerinin sonuç hesaplarına devri kaydı:

-----------------------------------------------------/------------------------------------

     631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri                       3.000

     632- Genel Yönetim Giderleri     10.000

     660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri          2.000

 

          761- Pazarlama Satış Dağıtım Gid. Yansıtma Hs      3.000

          771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs      10.000

          781- Finansman Giderleri Yansıtma Hs           2.000

 

Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesaplarına devri

--------------------------------------------------/---------------------------------------

     771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs                      10.000

     761-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs      3.000

     781-Finansman Giderleri Yansıtma Hs                                2.000                               

                       

                                   770-Genel Yönetim Giderleri           10.000

                                   760-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri      3.000

                                   780-Finansman Giderleri  Hs                  2.000

 

Faaliyet giderleri hesabının kapanış kaydı

----------------------------------------------/-------------------------------------------

Biten dairelerin mamuller hesabına alınış kaydı

-----------------------------------------------/------------------------------------------

152- mamuller                                            1.190.000

                  151- Yarı Mamuller                                            750.000

                   151- Yarı Mamuller                                           440.000

 

 Biten dairelerin mamuller hesabına devri

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARSA SAHİBİNE   DAİRE VE İŞYERLERİNİN TESLİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER:

 

Örneğimizde müteahhit kat karşılığı aldığı arsa üzerine 10 adet daire 2 işyeri yapmıştı. Bunlardan 5 adet daireyi ve 1 adet işyerini arsa karşılığı olarak arsa sahibine verecekti. Arsa sahibine bu daire ve işyerlerinin teslimi, 30 seri no'lu KDV genel tebliğinde de belirtildiği üzere KDV'ye tabidir. KDV'lerin gösterilmesi bakımından arsa sahibine fatura kesilmesi uygun olacaktır. Arsa sahibine teslim edilecek daire ve arsaların bedeli, KDV kanunun 27. maddesi uyarınca emsal bedeli olacaktır. Emsal bedel V.U.K.'nun 267 maddesinin 2. sırasındaki düzenleme uyarınca  maliyet bedelinin toptan satışlarda  %5, perakende satışlarda %10  fazlası olmaktadır.

 

Öte yandan 1.1.1998 tarihinden sonraki 150 M2 altındaki konut teslimleri %1 KDV'ye tabidir. İşyerleri teslimlerinin tamamı %18 KDV'ye tabidir.

 

Bu bilgilere göre müteahhidin arsa sahibine teslim edeceği daireler ve işyerine düzenleyeceği fatura aşağıdaki gibi olacaktır.

 

10 adet daire ve 2 işyerinin maliyeti 

 

1.190.000  YTL  

10 dairenin alanı (120 * 10)

1200 M2  

 

2 işyerinin alanı (150 * 2)

300 M2  

 

Birim M2 nin maliyeti (1.190.000/1500)

 

794 YTL  

Teslim edilecek 5 adet dairenin bedeli (120 * 794) *5

 

476.400 YTL  

Dairenin emsal bedeli ( maliyet bedeli+ % 5 fazlası; 476.400 * 1,05)

 

500.200 YTL  

Teslim edilen 1 işyerinin maliyet bedeli (794* 150) * 1 )

 

119.100 YTL  

İşyerlerinin emsal bedeli (maliyet bedeli + %5 fazlası; 119.100 * 1,05)

 

125.055 YTL  

 

Arsa sahibine düzenlenecek faturada;

 

Bedeli

Tutarı

KDV oranı

KDV.si

 5 Adet Daire (emsal)

500.200  

% 1

5002  

 1 Adet İşyeri (emsal

125.055  

% 18

22.509  

 

 

Toplam KDV

27.511  

 

Arsa sahibine düzenlenen yukarıdaki faturada sadece KDV tahsil edilecektir. Faturanın üzerine, faturanın  arsa bedeli karşılığında düzenlenmiş olduğu belirtilebilir. Yasal defterlere kayıt yapılırken bu faturadaki  sadece KDV gösterilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca daire ve işyerleri için herhangi bir tahsilat yapılmayacağından 600 'lü hesaplara gelir yazılması söz konusu olmayacaktır.

 

Buna göre aşağıdaki muhasebe kaydı yapılması yeterli olacaktır.

 

------------------------------------------------/------------------------------------------

120- Alıcılar                                     27.511

 

                               391- Hesaplanan KDV                               27.511

 

Arsa sahibine teslim edilen daire ve işyerlerine ait faturanın kaydı

 

Müteahhide Kalan Dairelerin Maliyet bedellerinin Tespiti:

 

Örnek olayımızda müteahhit 10 daire 2 işyeri yapmıştı. Bunlardan  5 daire ve 1 işyerini arsa sahibine, 5 daire 1 işyeri de kendisine kalmıştı. 10 daire ve  2 işyerinin müteahhide maliyeti 152- mamuller hesabında gözüken 1.190.000 YTL dir. Bu maliyet içinde  arsa sahibine devretmiş olduğu daire ve işyerlerine isabet eden maliyet bedeli de mevcuttur. Arsa sahibine devredilen daire ve işyerlerinin isabet eden maliyet, arsa bedeli olarak kabul edilmelidir.

 

Bu durumda müteahhide 5 daire ve 1 işyerinin maliyeti  152- mamuller hesabındaki 1.190.000 YTL dir.

 

Maliyet hesaplarının sonuç hesaplarına devri kaydı:

 

-------------------------------------------------------/-----------------------------------

620- Satılan Mamuller Maliyeti          1.190.000

 

                               152- Mamuller                               1.190.000

 

satılan daire ve işyerlerinin sonuç hesabına devri

-------------------------------------------------------/-----------------------------------

 

Daire ve işyerlerinin satış kaydı:

 

Müteahhit kendine kalan 5 daire ve 1 işyerini tamamını satmıştır. Dairelerin her biri 120 M2 olup, 150 M2 den düşük konut teslimleri  %1 KDV'ye tabi olduğundan satış bedelleri üzerinden %1 KDV hesaplanmıştır. İşyeri teslimi için KDV oranı  %18 dir.

 

Müteahhidin daire ve işyeri satışında düzenleyeceği fatura aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Daire

Tutarı

KDV oranı

KDV.si

 5 Adet Daire (120'şer m2)

1.250.000  

% 1

12.500  

 1 Adet İşyeri

300.000  

% 18

54.000  

Toplam

  1.550.000  

 

66.500  

 

Daire ve işyerinin satış kaydı:

-------------------------------------------------- /-----------------------------------------

120-Alıcılar                                            1.616.500

 

                                       600- Yurt içi Teslimler             1.550.000

                                        391- Hesaplanan KDV                       66.500

 

Daire ve işyerinin satışına ait faturanın  kaydı

-------------------------------------------------/-------------------------------------------

 

KDV Hesaplarının Kapanış Kaydı:

 

Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere 1.1.1998 'tarihinden önce, 150 M2 den düşük konutlar, KDV'den istisna edildiğinden ve  bu istisna kısmi istisna olduğundan dolayı, bu teslimlere  isabet eden KDV'ler indirimlerden çıkartılıp, maliyete ya da giderlere kaydediliyordu. 1.1.1998 yılından sonra 150 M2 ye kadar konu teslimleri %1 KDV 'ye tabi olduğundan eskiden olduğu gibi bunlara isabet eden KDV'lerin indirimlerden çıkarılması mümkün olmamaktadır. Yanlışlıkla veya eski alışkanlıkla bu KDV'lerin  maliyete atılması halinde dönem karının eksik hesaplanmasına neden olup, ileride yapılacak incelemede ilave tarhiyata neden olacaktır. Bu nedenle 1.1.1998 den sonraki konut teslimlere isabet eden KDV'ler,  KDV beyannamelerinde devreden KDV olarak bekletilecek, daha sonra bu teslimlere isabet eden KDV, iade olarak  talep edilebilecektir.

 

Örnek olayımızdaki  kayıtlarda toplam;

 

Daire

Tutarı

190 Devreden KDV (2005'den)

118.900  

191 İndirilecek KDV (2006 Yılına Ait)

45.540  

391 Hesaplanan KDV

  94.011  

   (Arsa sahibine yapılan teslimlere ait    : 27.511)

 

   (Daire + İşyeri satışlarına ait           : 66.500)

 

 

Hesaplardaki toplamların aylık olma durumları ihmal edilmiş, tek dönem olarak kabul edilmiştir.

 

    Bu verilere göre KDV kapanış kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

--------------------------------------------------/-------------------------------------------

391-Hesaplanan KDV                                     94.511

190- Devreden KDV                           69.929

 

                  190-Devreden KDV                                      118.900

                  191-İndirilecek KDV                                      45.540

     

KDV hesaplarının kapanış kaydı

 

-----------------------------------------------------/---------------------------------------

 

KDV beyannamesinde Devreden KDV olarak 69.929 YTL bulunacaktır.

 

Dönem Karının tespiti:

 

Örnek olayımızdaki kayıtlara göre K/Zarar hesabına devri  gereken hesaplar aşağıdaki gibidir.

 

-----------------------------------------------------/--------------------------------------

     690- Dönem Kar/Zarar Hesabı               15.000

 

                        631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri     3.000

                        632- Genel Yönetim Giderleri                10.000

                        660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                    2.000

 

Faaliyet giderlerinin Kar Zarara devri kaydı

---------------------------------------------------/----------------------------------------

     600- Yurt içi Satışlar                            1.550.000                              

                       

                        690- Dönem Kar/Zarar Hesabı                   1.550.000

 

Satışların K/zarara devri kaydı

------------------------------------------------/------------------------------------------

     690- Dönem Kar/Zarar Hesabı            1.190.000

 

                        620-Satılan mamuller Maliyeti     1.190.000

 

Satılan mamullerin K/z hesabına devri

--------------------------------------------------/----------------------------------------

 

Müteahhidin Gelir vergisi Hesabı:

 

Yukarıdaki kayıtlara göre müteahhidin dönem karı aşağıdaki gibidir.

 

 

Tutarı

Daire ve işyeri satış Hasılatı

1.550.000  

Satılan daire ve işyerlerinin maliyeti

1.190.000  

Faaliyet Giderleri

15.000  

Dönem Karı (1.550.000 - (1.190.000 +15.000 )

345.000  

2005 yılında beyan edilen Zarar (faaliyet giderlerinden kaynaklanan)

35.000  

Gelir Vergisi Matrahı        (345.000 - 35.000)

310.000  

Hesaplanan  Gelir Vergisi

102.020  

Net Kar (345.000 - 102.020)

242.980  

 

Net karın tespitine ilişkin Muhasebe  Kaydı:

 

-----------------------------------------------/--------------------------------------------                  

    691-Dönem Karı Vergi ve diğer Yasal Yük. Karş.(-)        102.020

 

                        370- Dönem Karı Vergi ve diğer Yasal Yük. Karş. 102.020

---------------------------------------------/----------------------------------------------

    690- Dönem Kar/Zarar Hesabı 345.000

 

            691-Dönem Karı Vergi ve diğer Yasal Yük. Karş.(-)   102.020

            692- Dönem Net Karı veya Zararı                             242.980

--------------------------------------------/-----------------------------------------------

    692- Dönem Net Karı veya Zararı           242.980

 

                        590-Dönem Net Karı                               242.980

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gelir Vergisi Beyanı:

 

Yukarıdaki kayıtlara göre müteahhit 2006 yılına ilişkin  gelir vergisi beyannamesinde dönem karı olarak 345.000 YTL  beyan edecektir. Bu beyanname üzerinden 2005 yılındaki faaliyet giderlerinden kaynaklanan ve 2005 yılı beyannamesinde zararı olarak  beyan edilen 35.000 YTL, 2006 yılı kazancından indirim konusu edilerek, kalan 310.000 YTL üzerinden vergi hesaplanacaktır.

 

KDV İade Tutarının Hesaplaması:

 

Katma değer Vergisinin 29. maddesine göre, bakanlar kurulunca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yıl içerisinde indirilemeyen ve tutarı bakanlar kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunmaktadır.

 

İade usulü 74 - 76 - 82 ve 85 sıra no'lu KDV Genel tebliğlerinde açıklanmıştır.

 

Örnek olayımızda müteahhidin 120 M2 inşaat teslimleri %1 KDV'ye tabi olup, bu teslimlere isabet eden KDV'ler iade konusu edilebilecektir. İade teslimi takip eden yılın Ocak-Kasım dönemleri arasında yapılması gerekmektedir. Örnek olayımızda müteahhit daireleri 2006 yılında teslim ettiğinden, iadeyi de 2007/1- 11. dönemlerden herhangi birinde talep etmesi gerekir. Yine KDV kanunun 29. maddesi uyarınca, iade bakanlar kurulunun her yıl belirleyeceği tutarın üstündeki vergi, iade edilebilmektedir. 2005 yılı için bu tutar 10.000 YTL olarak belirlenmiştir.

 

Bu bilgilere göre Örnek olayımızdaki müteahhidin KDV iadesi aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

 

 

 

Tutarı

- İnşaat harcamalarında indirim  Konusu edilen KDV

 

164.440  

   (191- Devreden KDV (2005'den devreden)  : 118.900)

 

 

   (191-İndirilecek KDV(2006 yılına ait)              :  45,540)

 

 

- Toplam İnşaat alanı

1500 M2

 

- Teslimleri %1'e tabi konut alanlarının oranı (1200/1500)

% 80

 

   (10 adet daire, 120 M2 toplam alan, 10*120=1200)

 

 

-Konutlara isabet eden yüklenilen KDV (164.440 * % 80)

 

131.552  

-Konut teslimlerinden tahsil Edilen KDV

 

17.502  

   (Arsa sahibine teslim edilen daireler için hesaplanan : 5.002)

 

 

   (2006 yılında satılan dairelerden tahsil edilen             :12.500)

 

 

-Konutlara isabet edip, indirilemeyen KDV (131.552 - 17.5020)

 

114.050  

-Devreden KDV

 

69.929  

   adenin istendiği dönemde  KDV beyanında gözüken Devreden KDV tutarı)

 

 

- İadeye Konu edilecek KDV

 

69.929  

   (Not:Devreden KDV ile konutlara isabet edip, indirilemeyen KDV mukayese edilir.  Küçük olan iadeye konu edilir.)

 

 

- İade Edilmesi Gereken KDV (Beyannamede iade olarak istenecek)

 

59.929  

  (2006 yılı için iade edilmeyecek sınırın 10.000 YTLolarak belirlendiği varsayılmıştır. )

 

 

 

Yukarıdaki hesaplamalara göre müteahhit, 2007/ Ocak- kasım aylarından herhangi  birisinde 59.929 YTL KDV'yi iade olarak isteyebilecektir.

 

 

 

 

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASI (III)

 

I-Giriş

 

Bilindiği üzere  Katma Değer Vergisinin 29. maddesine göre, bakanlar kurulunca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yıl içerisinde indirilemeyen ve tutarı bakanlar kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunmaktadır.

 

1.1.1998 tarihinden itibaren 150 m2 'ye kadar konut teslimleri düşük oranda, %1 KDV'ye tabi tutulmaktadır.

 

Düşük oranda KDV'ye tabi tutulan bu teslimlere ilişkin yüklenilen vergilerden yıl içerisinde indirimlerle giderilemeyen ve bakanlar kurulunca tespit edilen sınırı aşan vergiler iade edilebilmektedir.

 

İade usulü 74 - 76 - 82 ve 85 sıra no'lu KDV Genel tebliğlerinde açıklanmıştır.

 

Bundan önceki yazımızda da KDV iadesi konusunda açıklama yapılmıştı. Ancak konunun önemi dolayısıyla daha ayrıntılı açıklama yapılabilmesi için  konunun ayrıca ele alınmasına  gerek duyulmuştur.

 

Yazımızın amacı, İnşaat işlerinde KDV iadesi uygulamasının nasıl yapıldığını açıklamaya matuf olduğundan  konu,  örnek olay üzerinde  açıklama yapılması tercih edilmiştir.

 

II- KDV İadesine Konu Teslimler ve İade Hesaplaması:

 

a-İadeye Konu Teslimler:

 

Yukarıda da belirtildiği gibi İnşaat işlerinde İadeye konu edilecek teslim, 150 m2 'den düşük konut teslimleridir. 150 m2 'yi geçen konutlar ile işyeri teslimlerinin tamamı %18 oranında KDV'ye tabi olduğundan bu teslimler için iade söz konusu değildir.

 

Teslim edilen  konut, bir bedel mukabilinde satılmak suretiyle teslim edilmişse bu teslimin iadeye konu olacağı hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

 

Ancak müteahhidin kat karşılığı aldığı inşaatta, arsa sahibine, arsa karşılığı devrettiği 150 m2 den düşük konut teslimleri,

 

Yine müteahhidin yaptığı dairelerden kendisinin kullanımına tahsis ettiği 150 m2 den düşük  konut teslimlerinde bir bedel alınmamaktadır. Bedel alınmayan bu teslimlerin de iadeye konu edilmesi gerekecek mi?

 

Diğer yandan İnşaat devam ederken halk arasında topraktan satış diye bilinen daire satışlarında  henüz daire yapılmadan satış yapılmış olması durumunda, bu teslim de  iadeye konu olacak mı? Soruları gündeme gelebilecektir.

 

Buna hemen cevap vermeden, bu konuyla ilgili mevzuattaki düzenlemelerden belli başlılarını hatırlanması bakımından aşağıda belirtelim.

 

30 seri no'lu KDV genel tebliğinde, müteahhidin arsa sahibine arsa karşılığı olarak verdiği işyeri ve dairelerin devri  teslim sayılmış  olup, bu teslimlerin KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir.

 

Öte yandan, KDV kanunun 3. maddesinde, teslim sayılan haller belirtilmiş, işletme sahibinin vergiye tabi malların her ne surette olursa olsun işletmeden çekmesinin  teslim olduğu belirtilmiştir.

 

KDV kanun 27/1. maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler de KDV matrahı, emsal bedel olduğu, emsal bedelin V.U.K.'nun 267. maddesine göre tespit edileceği  belirtilmektedir.

 

Yukarıdaki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere; müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği  daireler ile kendi kullanımına tahsis ettiği daireler teslim sayılıp, vergiye tabi olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Bu teslimlerden dolayı  bir bedel alınmadığı ileri sürülebilir. Bedel alınmayan veya bedeli bilinmeyen durumlarda ise yine yukarıda belirtilen KDV Kanunu 27. maddesine göre KDV matrahı, emsal bedel olacaktır. Emsal Bedel'de V.U.K.'nun 267. Maddesinin 2. sırasında belirtilen düzenlemeye göre tespit edilecektir.

 

Bu düzenlemelere göre, müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği daireler ile kendi kullanımına tahsis ettiği daireler için V.U.K.'nun 267/2. sırasındaki düzenlemeye göre maliyet bedelinin toptan satışlarda %10, perakende satışlarda %5 fazlasıyla fatura düzenlemesi gerekmektedir. (Emsal bedelde KDV matrahı tespit edilirken, daire maliyetlerinin içerisine genel yönetim giderleri de dahil edilmesi gerekmektedir. KDV Kanunu Madde 27/4)           Düzenlenen  fatura üzerindeki emsal bedeller, yevmiye defterindeki  kayıtlara gelir olarak yazılması söz konusu olmayacak, sadece KDV'leri kayıtlara işlenmesi yeterli olacaktır. KDV beyannamesinde de matrahlara herhangi bir tutar yazılmadan ilave edilecek KDV satırına yazılarak beyan edilecektir.

 

Yukarıdaki şekilde beyan edilen bu teslimlerin de iadeye konu edilmesi  görüşümüze göre mümkün görünmektedir.

 

Müteahhidin inşaat devam ederken daire satması konusuna gelince, böyle bir durumda henüz daire yapılmamış, fiili bir teslimde bulunmamaktadır. Bu şekildeki satışa halk arasında topraktan satış diye adlandırılmaktadır. Bu satışta fatura kesilmiş ise vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olduğundan fatura üzerindeki vergi, fatura düzenlenme döneminde beyan edilmesi gerekmektedir. KDV iadesinin talep edilebilmesi için teslimin yapılmış olması şart olduğundan teslimin yapılması beklenmelidir.

 

74 seri no'lu KDV Genel tebliğinde,  iade hakkının doğması için, indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmiş olmasını şart koşulmuştur.

 

Bilindiği üzere, gayrimenkul satışlarında katma değer vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşmektedir. Şayet  gayrimenkul, tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmişse bu durumda da teslim gerçekleşmiş olmaktadır.

 

İstanbul Defterdarlığının 2005 yılında verdiği  iki ayrı özelgesinde, inşaattan önce ya da inşaat devam ederken dairenin satışında alınan paranın avans olarak değerlendirileceği, fatura kesilmiş olması halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından bunun beyan edilmesi gerekeceği, bu satışla ilgili iadenin teslimin yapıldığı dönemde isteneceği yönünde görüş bildirilmiştir.

 

Buna göre topraktan satışlarda alınan paraların avans olarak değerlendirilmesi, şayet fatura kesilmiş ise faturadaki KDV'nin fatura tarihinde beyan edilmesi, iadenin talebi ise, dairenin tapuya tescilden sonra ya da kullanılmaya başlamasından sonra yapılması gerekir.

 

b- İadeye Konu Edilecek Yüklenilen KDV'nin Hesabı:

 

KDV iadesi, hesaplanırken inşaat işinin başlangıçından bitimine kadar inşaatın maliyetine giren inşaat malzeme alımları, genel üretim ve yönetim  giderleri ile ATİK dolayısıyla yüklenilen vergilerin tamamını kapsamaktadır.

 

İade edilecek KDV'nin hesaplaması aşağıdaki örnek olay üzerinde yapılmaya çalışılmıştır.

 

Örnek olay:

 

Müteahhit Ahmet Demir 2003 yılında kat karşılığı aldığı arsa üzerinde inşaata  başlamış, inşaat 2005 yılında bitmiştir.

 

Müteahhidin KDV İade tutarı, etap etap aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

 

1. Etap:

 

Yüklenilen Toplam KDV'nin Tespiti:

 

Müteahhidin 2003, 2004 ve 2005 yıllarında inşaatın maliyetine giren inşaat malzeme alımları ve genel üretim giderleri dolaysıyla yüklendiği KDV'ler aşağıdaki gibidir.

 

  2003 yılı İnşaat maliyetine giren alımlara ilişkin yüklenilen KDV

50.000 YTL  

  2004 yılı İnşaat maliyetine giren alımlara ilişkin yüklenilen KDV

65.000 YTL  

  2005 yılı İnşaat maliyetine giren alımlara ilişkin yüklenilen KDV

35.000 YTL  

Toplam Yüklenilen KDV

150.000 YTL  

 

2. Etap:

 

Yapılan Daire ve İşyerlerinin m2 alanlarının Tespiti:

 

Müteahhit İnşaata 2003 yılında başlamış 2005 yılında bitirmiştir. İnşaat bittiğinde 10 adet daire ve 2 adet işyeri yapılmıştır. 10 adet daire ve 2 adet işyerinin  toplam alanı 1500

m2'dir.

 

3.Etap:

 

m2 'ye İsabet Eden Yüklenilen KDV'nin Tespiti:

 

1. ve 2. etaptaki verilere göre müteahhit, 1500 m2 inşaat alanını oluşturan daire ve işyerlerinin yapımı sırasında yüklendiği KDV 150.000 YTL dir.

 

Bir m2 'ye isabet eden Yüklenilen KDV ise ( 150.000 / 1500 =) 100 YTL olarak hesaplanmıştır.

        

4. Etap:

 

Düşük Oranlı Konut Teslimlerin  Tespiti:

 

KDV  iadesine 150 m2 'nin altındaki konut teslimleri %1 KDV'ye tabidir. Müteahhidin, 150 m2 'den aşağı konut satışları/teslimleri aşağıdaki gibidir.

 

1. 3 no'lu daire 135 m2 olup, nisan 2005 döneminde kat karşılığı alınan arsaya karşılık, arsa sahibine fatura edilmiştir. Dairenin emsal bedeli 150.000 YTL, KDV'si 1.500 YTL dir.

 

2. 4 no'lu daire 145 m2 olup, nisan 2005 döneminde kat karşılığı alınan arsaya karşılık, arsa sahibine fatura edilmiştir. Dairenin emsal bedeli 175.000 YTL, KDV'si 1.750 YTL dir.

 

3. 5 no'lu daire 125 m2 olup, haziran 2005 döneminde müteahhit daireyi kendi kullanımına tahsis etmiştir. Kendi kullanımına tahsis ettiği bu daireyi  emsal bedeliyle  kendisine fatura etmiştir. Dairenin emsal bedeli 125.000 YTL olup, KDV'si 1.250 YTL dir.

4. 6 no'lu daire 140 m2 olup, bu daireyi müteahhit 2004/haziran döneminde topraktan satmış, 2004/ haziran dönemi için 100.000YTL + 1.000 YTL KDV'den oluşan fatura düzenlemiştir. Daire 2005/haziran döneminde tapuya tescil edilmek suretiyle teslim edilmiştir.

 

5. 7 no'lu daire 120 m2 olup, 2005/eylül döneminde satılmış, bu satışla ilgili olarak  130.000 YTL + 1.300 YTL  KDV' den oluşan fatura düzenlenmiştir.

 

6. 8 no'lu daire 130 m2 olup, 2005/eylül döneminde satılmış, bu satışla ilgili olarak  140.000 YTL + 1.400 YTL KDV'den oluşan fatura düzenlenmiştir.

 

7. 9 no'lu daire 110 m2 olup, 2006/ocak döneminde satılmış, bu satışla ilgili olarak  110.000 YTL + 1.100 YTL  KDV'den oluşan fatura düzenlenmiştir.

 

8. 10 no'lu daire 100 m2 olup, 2006/nisan döneminde satılmış, bu satışla ilgili olarak  100.000 YTL + 1.000 YTL  KDV'den oluşan fatura düzenlenmiştir.

 

5. Etap:

 

İadeye Konu Edilmeyecek  Teslimlerin Tespiti:

 

Yukarıda 7. ve 8. sıradakiler hariç diğer teslimler 2005 yılında KDV iadesine  konu edilebilecektir.

 

4. sıradaki satış, inşaat sürerken 2004/haziran döneminde topraktan satış yapılmış olup, henüz bir teslim söz konusu olmadığından bu satışın 2004/haziran döneminde iadeye konu edilmesi mümkün görünmemektedir. Dairenin  teslimi 2005/haziran döneminde yapıldığından iadeye de bu dönemde konu edilecektir.

 

7. ve 8. sıradaki teslimler  2006 yılında yapılmış olduğundan dolayı  bu daire teslimlerinin iadesi,bu dönemde iadeye konu edilecektir.

 

Buna göre 2005 yılında iadeye konu edilecek dairelerin yüklenilen KDV  hesabı aşağıdaki gibi  olmaktadır.

 

6. Etap:

 

İadeye Konu Edilecek Teslimlerin  Yüklenilen KDV Hesabı:

 

Yukarıda 3. etapta yapılan hesaplamada birim m2 'ye düşen yüklenilen KDV'nin 100 YTL olduğu hesaplanmıştı. Bu tutar iadeye konu edilecek konutların m2 alanlarıyla çarpılarak yüklenilen KDV bulunmuştur.

 

2005 yılında İadeye Konu olan Daireler ve yüklenilen KDV'leri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

4. Etaptaki Sırası

Daire No

m2.si

Yüklenilen KDV.si

1

3

135

135 x 100=13.500

2

4

145

145 x 100=14.500

3

5

125

125 x 100=12.500

4

6

140

140 x 100=14.000

5

7

120

120 x 100=10.000

6

8

130

130 x 100=13.000

 

7. Etap:

 

Dönemler itibariyle İade Edilebilir  KDV Hesabı:

 

Bu etapta iadeye konu dairenin teslim edildiği dönemler tespit edilecektir. İade hesaplanacak ilk dönemin tespitinden sonra o dönemde teslim edilen dairelerin inşası sırasında yüklendiği(5.etapta hesaplanan) KDV'den, teslim sırasında %1 olarak hesaplanarak beyan edilen KDV çıkartılacak, kalan KDV, teslimin yapıldığı dönemden bir sonraki teslimin yapıldığı döneme kadar arada geçen dönemlerdeki  KDV beyannamesinde devreden KDV'lerle karşılaştırılacak, küçük olan KDV tutarı, iade edilecek KDV olarak esas alınacaktır. Bu iade tutarı bir sonraki döneme, önceki dönemden iade edilecek KDV olarak aktarılacaktır.  2. dönem KDV iadesi de aynı şekilde tespit edilerek önceki dönemden gelen iade edilecek KDV ile toplanarak bulunan iade tutarı, daha sonraki iade dönemine kadar ara dönemlerin devreden KDV beyannamesiyle karşılaştırılıp yine küçük olan KDV iade edilecek KDV olarak bir sonraki döneme aktarılacaktır. Bu şekilde yapılan hesaplamalarla yıl sonuna kadar gelinecektir.

 

Bilindiği üzere inşaat işlerindeki iade, yıllık olup takip eden yılın Ocak- Kasım dönemlerinden herhangi birisinde talep edilebiliyor. Yıl sonunda toplanarak gelen iade tutarı yine iadenin isteneceği döneme kadar aradaki dönem beyannamelerindeki devreden KDV' ler le karşılaştırılacak, küçük olan tutar, iadeye konu edilecektir.

 

Yukarıdaki açıklamalara göre örnek olayımızdaki müteahhidin dönem dönem iade edilecek KDV'nin hesabı aşağıdaki gibi olmaktadır.

        

İlk dönem Nisan 2005

 

Yüklenilen KDV (5. Etaptan)

(  1  )

%1 Hesaplanarak beyan Edilen KDV (4. Etaptan )

(  2  )

İade edilebilir KDV

( 1 -2 =)

3 no'lu daire

13.500

1.500

12.000

4 no'lu daire

14.500

1.750

12.750

Toplam iade Edilebilir KDV

24.750

        

İade talep edilecek bundan sonraki dönem haziran ayı olduğundan karşılaştırma yapmak için, 2005/nisan-mayıs dönemleri KDV beyannamesindeki devreden KDV bilgileri gerekli olacaktır. Bu beyannamedeki bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır.

 

 2005/nisan dönemi devreden KDV

28.000  

 2005/mayıs dönemi devreden KDV

20.000  

 

Yukarıdaki tabloda toplam iade edilebilir KDV 24.750 YTL, 2005/mayıs dönemindeki devreden KDV 20.000 YTL olup, bu tutar daha düşük olduğundan 2005/haziran dönemine aktarılacak iade tutarı olarak esas alınacaktır.

        

Haziran  2005 dönemi

 

Yüklenilen KDV (5. Etaptan)

(  1  )

%1 Hesaplanarak beyan Edilen KDV (4. Etaptan )

(  2  )

İade edilebilir KDV

( 1 -2 =)

Önceki dönemden gelen iade edilecek KDV(2005/Nisan )

20.000

5 no'lu daire

12.500

1.250

11.250

6 no'lu daire

14.000

1.000

13.000

Toplam iade Edilebilir KDV

44.250

        

İade talep edilecek bir sonraki dönem eylül dönemi  olduğundan, karşılaştırma yapmak için 2005/haziran-ağustos dönemleri KDV beyannamesindeki devreden KDV bilgileri gerekli olacaktır. Bu  beyannamelerdeki  bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır.

 

 2005/Haziran dönemi devreden KDV

58.000  

 2005/Temmuz dönemi devreden KDV

60.000  

 2005/Ağustos dönemi devreden KDV

45.000  

        

Yukarıdaki tabloda toplam iade edilebilir KDV 44.250 YTL olup, 2005/haziran-ağustos dönemlerindeki KDV beyannamelerinde gözüken devreden KDV'lerden düşük olduğundan bu tutar, bir sonraki döneme iade edilecek KDV olarak devredecektir.

 

Eylül 2005 dönemi

 

Yüklenilen KDV (5. Etaptan)

(  1  )

%1 Hesaplanarak beyan Edilen KDV (4. Etaptan )

(  2  )

İade edilebilir KDV

( 1 -2 =)

Önceki dönemden gelen iade edilecek KDV(2005/Haziran )

44.250

7 no'lu daire

10.000

1.300

8.700

8 no'lu daire

13.000

1.400

11.600

Toplam iade Edilebilir KDV

64.550

 

En son iadeye konu edilecek teslim 2005/eylül ayında yapılmıştır.

 

2005  yılında yapılan teslimlere ilişkin iade talebi 2006/mart döneminde yapılacağı varsayılmıştır.

 

Buna göre 2005/eylül döneminden iadenin talep edildiği dönemden bir önceki 2006/şubat  dönemine kadar verilen KDV beyannamelerindeki devreden KDV bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu bilgilerinde aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır.

 

 2005/Eylül dönemi devreden KDV

73.000  

 2005/Ekim dönemi devreden KDV

58.000  

 2005/Kasım dönemi devreden KDV

60.000  

 2005/Aralık dönemi devreden KDV

85.000  

 2006/Ocak dönemi devreden KDV

75.000  

 2006/Şubat dönemi devreden KDV

69.000  

 

Yukarıdaki tabloda toplam iade edilebilir KDV 64.550 YTL dir. Ancak iadenin talep edileceği dönemden önceki 2006/Şubat  ayına kadar gözüken devreden KDV'lerle karşılaştırılıp, en düşük olanı iadeye konu edilmesi gerekmektedir. Bu karşılaştırma yapıldığında, 2005/ekim ayının devreden KDV 'si en düşük olup, 58.000 YTL dir. Bu nedenle bu tutar iadeye esas alınacaktır.

 

8. Etap

 

Talep Edilecek İade Tutarı:

 

İndirimli oranların teslimlerine ait iade yıllık olup, iade, takip eden yılın ocak-kasım dönemlerinden herhangi birinde istenebilmektedir. Bu dönemlerde iadenin talep edilmemesi durumunda düzeltme beyannamesi vermek suretiyle de olsa daha sonraki dönemlerde iade talep edilememektedir.

 

Bir önceki etapta müteahhidin 2005 yılındaki 150 m2 den düşük konut teslimleri için hesapladığımız iadeye esas alınması gereken  tutar 58.000 YTL dir.

 

Her yıl bakanlar kurulunca tespit edilen sınırı aşan vergiler  iade edilebilmektedir.Bu tutar 2005 yılı için 10.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre 2006/mart döneminde talep edilecek iade tutar (58.000 - 10.000 =) 48.000 YTL olacaktır.          

 

 

 

Yazıcı Dostu    Daha Fazla Bilgi
Tüm Hakları Saklıdır. © 2010