KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KİRA SÖZLEŞMESİ

 

İLİ / İLÇESİ

 

MEVKİİ

 

CADDESİ

 

BLOK / NO

 

KIRAYA VERENİN ADI SOYADI

TELEFONU

 

KIRACININ ADI SOYADI

TELEFONU

 

NÜFUS KAYDININ OLDUĞU YER

 

 

 

KONUTUN KULLANIM AMACI

 

KİRA MÜDDETİ

 

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI

 

BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI

 

ALINAN DEPOZİTO

 

YILLIK ARTIŞ ORANI

 

BANKA, ŞUBE ADI HESAP NO

 

Kiralanan konut ile beraber teslim olunan eşyanın beyanı

EŞYA CİNSLERİ

E Ž H Ž

AÇIKLAMALAR

BANYO MÜŞTEMİLATI

Ž

 

MUTFAK MÜŞTEMİLATI

Ž

 

SALON

Ž

 

ODALAR

Ž

 

ASPİRATÖR

Ž

 

DİAFON

Ž

 

BEYAZ EŞYA

Ž

 

EV EŞYALARI

Ž

 

PORTMANTO

Ž

 

GÖMME DOLAP

Ž

 

Diğerleri

Ž

 

.

Bu kira sözleşmesine 210 sayılı kanunun ( 2343 sayılı kanun ile değişiklik 1. maddesi ) gereğince Liralık damga pulu yapıştırılınca geçerlidir.

 

           Müşterek Borçlu ve Ortak Zincirleme

Mülk Sahibi

Kiracı

 

 

 

 

 

 

 

KİRA SÖZLEŞMESİ

•  Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz, yakıt masrafları, Site aidatı kiracıya aittir. Belediye ve devlet dairelerinin her türlü vergilerini ( Emlak vergisi hariç ) ve sair ödemeleri kiracı yapar. Yeni konacak vergiler vs kiracıya aittir. Akdin hitamında kiracı daireye borçsuz olarak teslim eder. Ödenen faturalar Kiraya verene 7 (yedi) gün içinde fakslanır ( ); faturaların aslı daha sonra Kiraya verene teslim edilir.

•  Kiracı kiraladığı yerin bir bölümünü veya tamamını kiraya verenin yazılı izni olmaksızın başkasına devir ve ciro edemez. Kiraya veremez, başkasını faydalandıramaz, Üçüncü bir kişiyi ortak alamaz.

•  Kiracı kiraladığı yerde Kiraya verenin yazılı izni olmadıkça kullanma maksadını değiştiremez.

•  Kiracı kiraladığı yerde Kiraya verenin yazılı izni olmadıkça onarım ve değişiklik yapamaz. Mevcut tesisatta güç arttırma ve eksiltmesi yapılamaz. İzin ile yaptıklarını götüremez. Mal sahibi isteklerinin kaldırılmasını isteyebilir.

•  Kiracı kiraladığı yeri ve demirbaşları iyi kullanmaya mecburdur. Gerek kiralanan yerde ve gerekse demirbaşlarda bir yıkım ve eksilme olursa kiracı tarafından eski hale getirilir veya ödenir. Bina içinde parlayıcı, yanıcı, kimyevi vs madde bulundurulamaz.

•  Kiralanan yerde onarımı gerektiren bir durum veya dışarımdan bir müdahale olursa kiracı hemen kiraya verene haber vermeye mecburdur. Haber vermezse doğacak zarardan kiracı sorumlu olur.

•  Kiracı kiraladığı yerin satışı halinde gelen alıcılara kararlaştırılan zamanda göstermeye mecburdur.

•  Bu sözleşmede yazılı bulunmayan konulara gereksinme duyulunca 6570 sayılı Gayrimenkul kiralama hakkında kanun; Medeni kanun, Borçlar kanunu, 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki ilgili diğer mevduat ve Yargıtay kararları uygulanır.

•  Kiracı binada var olan su, elektrik, gaz ve benzeri tesisatları gücü üzerinde çalıştıramaz. Bakımını yapar, kendi malı gibi korur. Herhangi bir aksilikte mal sahibine haber verir.

•  Kira bedeli, İşletme gideri (aidat), Kiracının sebep olacağı her türlü zarar, kiracı bu mukavele ile bağlı olarak oturduğu sürece ve kira akdinin hitamından sonra dahi müteselsil kefilin kefalet taahhüdü kapsamındadır. Bağlı olmaksızın devam eder.

•  Kira bedeli mal sahibinin göstereceği banka hesabına her ayın ilk 3 iş günü içinde yatırılır. Masraf kesilmez. Gecikmelerde faiz uygulanır-her gecikme günü için aylık kira bedelinden % 0.5 (yüzde yarım). O yılın kalan kira bedelleri muaccel olur. İhtara hacet kalmaksızın geç ödeme tahliye sebebi olur.

•  Bir aya ait ödeme makbuzu önceki aylara ait ödemeleri ispat etmez. Her ödeminin ispatı gerekir. İş yerinden izin almadığı gerekçesi ile kira ödemekten kaçınılamaz. Teminat olarak verilen depozit, kiracı elektrik, su, site yönetimi, telefon, doğal gaz gibi giderlerden borcu olmadığını, tahliyede ispat edilince iade edilir. Emlak vergisi hariç tüm giderler kiracıya aittir. Kira bedeli gibi takip edilir. Teminatın kiraya mahsubu istenemez. Her yıl kiracı yatıracağı bu giderlerin yatırıldığına dair makbuz fotokopilerini masrafı daire sahibine ait olmak üzere gönderir.

•  Kefalet kiracı kirada bu mukavele ile oturduğu sürece zamana bağlı olmaksızın devam eder. Erken tahliye halinde iki ay önceden haber verilir ve site yönetim planı bu mukavelenin tabii ekidir. Kiracı ve ailesi uymaya taahhüt eder.

•  Uyuşmazlıklarda, Antalya-Manavgat, mercii ve icra daireleri mahkemeleri yetkili olup, kiracı sebep olduğu uyuşmazlıklarda ilgili olarak iki aylık kira bedelini avukat masrafı olarak mal sahibine öder.

•  Üç sayfa ve 15 maddelik bu kira sözleşmesi 2 nüsha olarak düzenlenmiş, bir sureti kiracıya ve bir sureti kiraya verene bırakılarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Yazıcı Dostu    Daha Fazla Bilgi
Tüm Hakları Saklıdır. © 2010