SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-79            13/06/2007 -10525

                     

Konu : Belli bir meblağı ihtiva etmeyen lisans

 sözleşmesinin damga vergisine tabi olup

 olmadığı hk. 

 

 

 

……………………………………..

 

 

 

İlgi : ...06.2007 tarihli işaretli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımızın ………….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, yurtdışında yerleşik bir firma ile aranızda akdedilecek olan lisans sözleşmesinin metninde tahakkuk edilecek lisans bedelinin, aylık olarak gerçekleşecek satışların belli bir yüzdesi olarak öngörüldüğünü belirtip, gelecekteki bir hususu şimdiden tam olarak kestirmenin mümkün olmadığı mevcut durumda düzenlenecek olan lisans sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un  10 uncu maddesinde ise; “Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır.

Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.

Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.”  hükmü bulunmaktadır

Bu hükümler gereğince, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için bu kağıdın belli parayı  ihtiva edip etmediğine bakılması, belli veya hesap edilebilir bir miktarın bulunması halinde nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 01.01.2005 tarihinden itibaren değiştirilen, Kanuna ekli (1) sayılı Tablo’nun I/A-1 fıkrasında akitlerle ilgili belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiş olup, belli para ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu konusunda bir belirleme yapılmamıştır.

Konu ile ilgili olarak 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 43 Seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; “…

Yapılan düzenleme ile (1) sayılı tablonun I/A fıkrasında sayılan kağıtlardan belli parayı ihtiva etmeyenler damga vergisinin konusu dışına çıkarıldığından, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tahkimnameler ve sulhnameler, belli parayı ihtiva etmeleri durumunda Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-4 bendine göre nispi; belli parayı ihtiva etmemeleri durumunda ise aynı tablonun I/B fıkrasının ilgili pozisyonuna göre maktu damga vergisine tabi tutulacaklardır.” açıklamaları yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren düzenlenecek olan ve belli bir meblağı ihtiva etmeyen sözleşmeler damga vergisinin konusu dışına çıkarılmış olup,  bu tarihten itibaren düzenlenecek olan ve belli bir parayı ihtiva etmeyen sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.      

        Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Yazıcı Dostu    Daha Fazla Bilgi
Tüm Hakları Saklıdır. © 2010